تشریح تخصصی بازیابی اطلاعات کامپیوتری و معرفی ابزارو راهکارهای موثر

تشریح تخصصی بازیابی اطلاعات کامپیوتری و معرفی ابزارو راهکارهای موثر

نویسنده : علی قلعه بان – دانشجوی دکتری فناوری اطلاعات زندگی امروزه ما با دستگاههای دیجیتال گره خورده است که همه این دستگاهها نیز پیوند بسیار تنگاتنگی با مبحث حافظه…